Algemene Voorwaarden

1. Opdracht
1.1 De aanvaarde opdrachten leiden tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
1.2 Het kantoor behoudt zich te allen tijde het recht voor onderdelen van de te verrichte werkzaamheden onder verantwoordelijkheid en toezicht te laten uitvoeren door kantoorgenoten.
1.3 Cliënt kan de opdracht op elk gewenst ogenblik opzeggen. Het opzeggen van de opdracht leidt in beginsel niet tot restitutie van reeds voldane voorschotten en/of eigen bijdrage(n).
1.4 Het kantoor kan de opdracht niet opzeggen anders dan wegens gewichtige redenen en indien het kantoor op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens de wensen van cliënt uit te voeren.

2. Financiën
2.1 Het standaarduurtarief van de op het kantoor werkzame advocaten bedraagt € 150,-- per uur exclusief 6% kantoorkosten, 21% BTW en verschotten.
2.2 Kantoorkosten zijn vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten, zoals porto, telefoon, telefax e.d.
2.3 Verschotten zijn vergoeding van te specificeren kosten die zijn gemaakt in het kader van de opdracht, zoals deurwaarderskosten, griffierecht, reis- en verblijfskosten, taxatiekosten e.d.
2.4 Aan het kantoor is een voorschot op het haar toekomende honorarium verschuldigd. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend. Indien cliënt in gebreke blijft tussentijdse declaraties binnen de betalingstermijn te voldoen, is verrekening met het voorschot toegestaan. Het kantoor is gerechtigd alsdan een nieuw voorschot te vragen.
2.5 Het kantoor declareert aan het einde van elke maand haar over die maand bestede uren en zal daarbij een specificatie van deze uren overleggen.
2.6 Indien cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) zal het kantoor de aanvraag namens cliënt doen.
2.7 Het kantoor behoudt zich te allen tijde het recht voor een opdracht alleen tegen een uurtarief te aanvaarden, ook indien cliënt voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt en cliënt afstand doet van zijn recht op een toevoeging.

3. Declaraties en opschorting werkzaamheden
3.1 Door het kantoor verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim is en de in dat jaar geldende wettelijke rente verschuldigd. In het geval van incasso komen de redelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten voor rekening van cliënt.
3.2 Indien een declaratie ondanks aanmaning niet wordt voldaan, is het kantoor gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten en de opdracht te beëindigen, nadat cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Ook zolang het eerste voorschot of daarna verzochte tussentijdse voorschotten niet zijn voldaan, is het kantoor gerechtigd tot opschorting van de werkzaamheden. Het kantoor is niet aansprakelijk voor door opschorting of beëindiging ontstane schade.
3.3 Indien de eigen bijdrage ondanks aanmaning niet wordt voldaan, is het kantoor gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten en de opdracht te beëindigen. Het kantoor zal de Raad voor Rechtsbijstand verzoeken om tussentijdse beëindiging van de aan cliënt afgegeven toevoeging.
3.4 Opschorting en/of beëindiging ontslaat cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
3.5 Klachten over declaraties dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen 14 dagen na factuurdatum.

4. Archivering
4.1 Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd zal het complete dossier gedurende vijf jaar worden bewaard in het archief, waarna het dossier vernietigd zal worden. Cliënt kan op eerste verzoek het dossier op afspraak en uitsluitend in persoon en na ondertekening van een ontvangstbewijs op het kantoor afhalen.

5. Derdengelden
5.1 Gelden die het kantoor ten behoeve van cliënt ontvangt, worden gestort op een speciaal daarvoor bestemde derdengeldenrekening van het kantoor. Tenzij met het kantoor schriftelijk een andersluidende afspraak is gemaakt, wordt over het voor cliënt ontvangen derdengelden geen rente aan cliënt vergoed. De eventueel gekweekte rente dient ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van derdengelden.

6. Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van het kantoor en bij haar werkzame advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico onder die verzekering.
6.2 Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het door het kantoor in rekening gebrachte honorarium exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 2.500,-.

7. Klachtenregeling
7.1 Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure.

8. Toepasselijk recht
8.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
8.2 Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de
Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. 8.3 Indien het kantoor als eisende partij optreedt, zal het kantoor in afwijking hiervan bevoegd zijn het geschil aanhangig te maken bij de voor cliënt in aanmerking komende rechter.